کلاه ایمنی، کلاه ایمنی کار در ارتفاع پارسیف مدل PS 2060

/کلاه ایمنی، کلاه ایمنی کار در ارتفاع پارسیف مدل PS 2060